Bærekraft

Bærekraft

Vår ambisjon er at arbeidet med bærekraft skal gi merverdi for samfunnet, kundene og konsernet. Nøkkelen til suksess er balanse mellom miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Arbeidet med bærekraft skal være en integrert del i hele verdikjeden, og påvirke hvilke eiendommer Ferd Eiendom investerer i, og hvordan selskapet utvikler, bygger og forvalter dem.

Ferd Eiendom har et langsiktig perspektiv på investeringer og har ambisjoner om langsiktig tilstedeværelse ved våre eiendomsinvesteringer og dermed kan man ha langsiktige perspektiver på bærekraftsarbeidet.

Eiendommene skal utvikles, driftes og forvaltes slik at de skaper merverdi for brukere og samfunn på lokalt nivå, og samtidig ivaretar sentrale hensyn i bærekraftsutfordringer- og løsninger globalt.

Foto: Mads Pettersen

Ferd Eiendom skal bidra til å nå klimamål

Miljømessig bærekraft

Ferd Eiendom skal bidra til å nå klimamål både lokalt, nasjonalt og globalt, og skal tilfredsstille kriterier i EUs taksonomi. Valg av løsninger skal gjøres med bakgrunn i kunnskap om de beste tilgjengelige klimaløsninger, og ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp både i bygge- og forvaltningsfase.

Ferd Eiendom skal ta utgangspunkt i kunnskap om økosystemprosesser, ta vare på viktige naturverdier og tilrettelegge for å øke det biologisk mangfoldet. Det økologiske skal samtidig gi merverdi for det sosiale og estetiske.

Utvikling av eiendommer/prosjekter skal forberedes på og tilpasses klimaendringene, eksempelvis mer nedbør og ekstremvær.

Løsninger, tjenester og tilbud skal gjøre det enkelt for beboere, arbeidstakere og brukere å ha lav klimabelastning.

Trygghet og tilhørighet. Trygghet og tilhørighet. Trygghet og tilhørighet. Trygghet og tilhørighet

Illustrasjon: KIMA Arkitektur AS

Sosial bærekraft

Løsninger og tjenester i våre eiendommer skal bidra til god folkehelse og til at både beboere, arbeidstakere og besøkende skal oppleve trygghet og tilhørighet.

Det legges til rette for stabile og gode bo- og bymiljøer hvor beboere og leietakere skal ha en trygg og god hverdag.

Ferd Eiendom har respekt for eksisterende ressurser, miljøer og kulturarv, samt steder/bygningers eksisterende kvaliteter. Involvering av lokalmiljø, aktører og interessenter, både i utvikling og driftsfase er viktig for å ta vare på og lytte til gode lokale ressurser. I utviklingsprosesser er områdemodning koblet til den fysiske planleggingsprosessen.

Ferd Eiendom skal drive medvirkning ut over det lovpålagte i alle reguleringsprosjekter, både innenfor bolig og næring.

Langsiktig lønnsomhet. Langsiktig lønnsomhet. Langsiktig lønnsomhet. Langsiktig lønnsomhet

En forutsetning for å investere i bærekraft

Økonomisk bærekraft

Investeringer og utvikling av prosjekter skal skape langsiktig lønnsomhet for eiere. Lønnsomme prosjekter er en forutsetning for å investere i bærekraft.

Lokaler for næring skal utvikles og forvaltes på en måte som skaper best mulig forutsetninger for verdiskaping hos leietakere. Alternative boligmodeller gjør at flere kan komme inn på boligmarkedet.

Det etableres tjenester og løsninger som gjør det enkelt og økonomisk lønnsomt å ta bærekraftige valg.

Det søkes samarbeid med aktører som jobber med sirkulære forretningsmodeller, hvor det både skapes ny verdi for kunder og nye inntektskilder for selskapet.